Partneriu pasiulimai

Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio Vairuojančio tarnybinę arba nuosavą transporto priemonę darbo reikalais darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija
Vartotojo vertinimas: / 13
BlogiausiasGeriausias 
Pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
 • apsinuodijimas kuru ir iš variklio išmetamomis dujomis; (vairuotojo darbo vietoje anglies oksido (monoksido) koncentraci¬ja neturi viršyti 20 mg/m3. Esant didesniam anglies oksido kiekiui darbo vietoje, būtina reguliuoti automobilio kuro degimo sistemą, patikrinti ar sandarus dujų išmetimo vamzdis, jo prijungimas prie cilindrų bloko);
 • nepalankios meteorologinės sąlygos (kai kelias nepakankamai apšviestas, smarkiai lyja, žaibuoja, sninga ar yra tirštas rūkas, darbą būtina nutraukti. Esant šalčiui — apsisaugojimui nuo šio veiksnio būtina tinkamai organizuoti darbo režimą — jeigu dirbama lauke (pakrovimo metu) ir temperatūra žemesnė kaip 10 °C, būtina daryti pertraukėles, kurios įeina į darbo laiką, pasišildymui. Reikia naudoti asmeninės apsaugos priemones: šiltas pirštines; šiltus batus, apsaugančius nuo šalčio;
 • aukšta temperatūra, garai - galimas rankų, veido nudegimas tikrinant aušinimo skysčio lygį automobilio radiatoriuje. Apsisaugojimui naudotis brezentinėmis pirštinėmis, atsukant radiatoriaus kamštį pačiam stovėti ir veidą nusukti į priešvėjinę pusę;
 • elektros srovė - galimas kenksmingas elektros srovės poveikis prisilietus prie aukštos įtampos laidų veikiant automobilio varikliui. Apsisaugojimui nuo šio veiksnio, nesiliesti prie aukštos įtampos laidų varikliui veikiant ar naudoti gumines pirštines;
 • triukšmas – vairavimas automobilių, kurie skleidžia triukšmą didesnį negu nustatyta normomis (74 dB (A)- keleivinėse transporto priemonėse, skirtose vežti ne daugiau kaip 9 keleiviams, įskaitant vairuotojo vietą) gali sukelti darbuotojo fiziologinius ir psichinius sutrikimus, mažina darbingumą ir duoda pradžią bendriems ir profesiniams susirgimams (kurtumas). Triukš¬mo sumažinimui, turi būti mažinamas triukšmo šaltinio keliamas triukšmas, būtina naudoti asmeninės apsaugos priemones - priemones klausai apsaugoti (prieštriukšminiai kamščiai, ausinės);
 • psichoemocinė įtampa - dėl darbo užduočių dažno keitimo, dėl stresinės būklės ryšium su ginču, dėl padalinio vadovo, darbdavio nuomonės, užduoties, nesklandumų darbe, perkėlimo į kitą darbą ir panašiai, galimas kraujospūdžio padidėjimas, širdies ritmo sutrikimai, insultas, infarktas. Galimi psichikos sutrikimai. Apsisaugojimui nuo šio veiksnio, būtina elgtis ramiai, stengtis save sulaikyti nuo netinkamų veiksmų, o jei taip pasielgti neįmanoma, sustabdyti automobilį, išlipti iš kabinos, pasivaikščioti lauke, kuo greičiau užmiršti situaciją, dėl kurios teko susijaudinti;
 • transporto priemonė - dėl Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimo, ėjimo arti transportui skirtų kelių, neteisingo transporto priemonės užfiksavimo, ją pakėlus, galimi įvairūs kūno sužalojimai, tarp jų ir mirtina trauma. Jeigu būtina eiti kelkraščiu, kur nėra šaligatvių, tenka dirbti šalia kelio, reikia naudoti įspėjamuosius darbo drabužius (su šviesą atspindinčiomis juostomis, liemenes, raiščius ant rankovės ir pan.) arba naudoti atšvaitus. Būtina laikytis saugių atstumų, saugaus eismo ženklų;
 • slidi, nelygi kelio danga. Žiemos metu esant slidžiam keliui galimas automobilio nuslydimas nuo jo, avarija. Apsisaugojimui nuo šio veiksnio pasirinkti saugų judėjimo greitį, naudoti žiemines padangas;
 • automobilio eksploatavimo instrukcijos nesilaikymas.
 • Kad išvengti pavojingų ir kenksmingų veiksnių ar sumažinti jų įtaką, reikalingos atitinkamos techninės ir atsargumo priemonės. Vairuotojo darbo vietoje bendras garso lygis neturi viršyti 74-80 dBA (priklausomai nuo  variklio galios), vibracija, oro užterštumas - higienos normose nurodytų dydžių. Apsaugai nuo triukšmo, kai garso lygis viršija nustatytą normą, būtina naudoti antifonus arba trumpinti triukšmo veikimo laiką, akių apsaugai, atliekant techninę priežiūrą – apsauginius akinius, darbo metu reikia dėvėti tvarkingus drabužius bei avalynę, esant reikalui, kitas asmenines apsaugos priemones. Be to būtina laikytis ir kitų techninių atsargumo priemonių:
 • draudžiama eksploatuoti automobilį, jeigu jis neįregistruotas ir nustatyta tvarka neatlikta jo techninė apžiūra, automobilio techninė būklė turi būti periodiškai patikrinama, jo įrenginiai turi būti tvarkingi, atitinkantys automobilį pagaminusios gamyklos eksploatacijos reikalavimus;
 • priekinis ir šoniniai automobilio stiklai turi būti gerai permatomi be įskilimų ir pradūrimų;
 • sėdynėje ir jos nugarėlėje neturi būti įdubų, išplyšusių vietų ir aštrių kampų. Sėdynės ir jos nugarėlės padėtis turi būti reguliuojama, kad vairuotojas galėtų patogiai atsisėsti;
 • techninė stabdžių būklė turi užtikrinti visų automobilio ratų stabdymą;
 • elektros įrenginių būklė turi užtikrinti variklio paleidimą starteriu, nesutinkantį apšvietimo prietaisų, signalizavimo ir kontrolinių elektros prietaisų darbą, nesukelti elektros laidų ir gnybtų kibirkščiavimo. Akumuliatoriaus baterija turi būti gerai pritvirtinta, iš jos neturi sunktis elektrolitas;
 • techninė padangų būklė turi užtikrinti saugų automobilio riedėjimą;
 • automobilyje turi būti vaistinėlė, avarinio sustojimo ženklas arba mirksintis raudonas žibintas, signalinė liemenė, gesintuvas;
 • darbo metu dėvėti asmenines apsaugines priemones: darbo pirštines, akių apsaugai nuo mechaninio dulkių, skeveldrų, aerozolių ir pan. poveikio – apsauginius akinius bei kitas asmenines apsaugines priemones, priklausomai nuo atliekamo darbo pobūdžio.
Kad automobilyje nekiltų gaisras, reikia:
 • neleisti, kad automobilio variklio ar jo karterio susikauptų purvas, susimaišęs su kuru ir tepalais;
 • nelaikyti ant variklio ir automobilyje pašluosčių, panaudotų tepalų ir kuro valymui;
 • nenaudoti automobilio su netvarkinga kuro sistema;
 • nerūkyti arti prie kuro sistemos, ypač prie kuro bako;
 • nešildyti variklio atvira ugnimi;
 • nenaudoti atviros ugnies, nustatant mechanizmų gedimus ir šalinant juos;
 • nevežti automobiliu degių ir sprogių medžiagų, jei automobilis nėra tam specialiai pritaikytas.
Automašinos turi būti aprūpintos:
 • gesintuvais pagal pirmines gaisro gesinimo normas. Lengvieji automobiliai ir automobiliai, turintys ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui turi turėti 1 gesintuvą, ne mažesnį kaip 2 kg (leidžiama – 1 kg) talpos;
 • avarinio sustojimo ženklu (lygiakraštis trikampis, kurio 450–500 mm ilgio kraštinės pagamintos iš 50 mm pločio šviesą atspindinčios medžiagos);
 • pirmos pagalbos rinkiniu.