Partneriu pasiulimai

Darbuotojo teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygtą darbą
Vartotojo vertinimas: / 24
BlogiausiasGeriausias 

Darbuotojas privalo:

  1. saugoti savo ir kitų darbuotojų sveikatą, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus;
  2. laikytis mašinų ir mechanizmų eksploatavimo taisyklių, saugos darbe instrukcijų reikalavimų, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis, apie gedimus pranešti struktūrinio padalinio vadovui;
  3. dirbti su darbo drabužiais, darbo avalyne, naudoti individualios ir kolektyvinės saugos priemones, kai to reikalauja saugos darbe instrukcijos ar kiti norminiai aktai;
  4. darbo drabužiai, darbo avalynė ir individualios saugos priemonės yra įmonės nuosavybė, todėl darbuotojai turi juos tausoti, dėvėti švarius ir tvarkingus;
  5. imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie tai nedelsiant informuoti struktūrinio padalinio vadovą;
  6. nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;
  7. vykdyti įmonės, padalinių vadovų ir kitų darbuotojų, kontroliuojančių saugą darbe, nurodymus.

Darbuotojų teisės:

  1. reikalauti, kad struktūrinio padalinio vadovas užtikrintų saugų darbą, nustatyta tvarka aprūpintų tinkamais darbo drabužiais, darbo avalyne, individualios saugos priemonėmis;
  2. susipažinti su išankstinių ir periodinių sveikatos tikrinimų rezultatais;
  3. atsisakyti dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokyti, apie tai tuoj pat pranešant (žodžiu arba raštu) padalinio vadovui.